Historien om Hubert-Konrad

Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening, förkortat HSB, bildades i Stockholm 1923. Det övergripande målet för den då nystartade HSB-organisationen kan enklast beskrivas med hyresgäströrelsens slagord: Hälsobostäder åt alla. För medlemmarna ville man bygga bra bostäder. Det vill säga bostäder med väldisponerade utrymmen och hög standard, samtidigt som kostnaderna var överkomliga för de stora befolkningsgrupperna. Föreningens syfte var också att verka som ett kooperativ där medlemmarna själva samverkade med föreningen för att åstadkomma bostäderna, vilket skulle vara anpassade efter medlemmarnas behov.

I Västerås bildades sommaren 1924 en lokal HSB-förening, mot bakgrund av en hyreskonflikt mellan arbetstagare boende i Aseas hyresbostäder (i bl a kv. Kåre) och Asea. Året efter anslöt sig föreningen till HSB:s riksförbund.

Föreningen sökte redan från början hjälp hos Västerås stad gällande tomtförvärv, kreditiv och lån. Staden var först tveksamma men beslutade sedan att hjälpa till, vilket möjliggjorde att verksamheten kunde starta.

Det första HSB-huset i Västerås uppfördes i kvarteret Hubert vid Utanbygatan 6 (A-C) och stod färdigt att flyttas in i den 1 oktober 1925. Byggnaden om två våningar är ett smalhus som ursprungligen hade 12 lägenheter. Fyra av dessa var lägenheter om två rum och kök, de övriga om ett rum och kök.

Ursprunglig ritning av Sven Wallander. Kv. Hubert 3. Det första HSB-huset i Västerås vid Utanbygatan 6A-C, gårdsfasad.
Kv. Hubert, Utanbygatan 6 (till vänster om ”Växhuset”), vy från domkyrkan. Fotografiet är taget 1925, innan bygget på Konrad är påbörjat (till höger om Växhuset).
Kv. Hubert, vy från Karlsgatan. 1980-tal.

Detta var ett led i en enhetlig kvartersbebyggelse utmed Utanbygatan, Kopparbergsvägen och Nygatan som fick sin avslutande fortsättning i det gröna huset på Utanbygatan (6 D-J) uppfört 1928. Även detta hus om två våningar men ursprungligen 22 smålägenheter.

Ursprunglig ritning av Sven Wallander. Kv. Hubert 4. Vy mot gården.
Hubert 4, vy från gården. 1980-tal.
Kv. Hubert. Korsningen Kopparbergsvägen Utanbygatan. Årtal okänt.

Ytterligare två smalhus med enrumslägenheter om två våningar uppfördes av HSB i kvarteret Konrad vid Karlsgatan 11 (A-C) och 11 (D-F), som byggdes 1928 respektive 1926.

Ursprunglig ritning av Sven Wallander. Kv. Konrad. Vy mot gården.
Kv. Konrad, vy från Karlsgatan. 1980-tal.
Kv. Konrad, vy från Timmerrmansgatan in mot gården. 1980-tal.

Byggnadernas planlösningar var enkla, rejäla och funktionella och uppförda i tidstypisk arkitektturstil, 1920-tals klassicism. Stilen innebar att typiskt antika formelement såsom kolonner, pilastrar användes. Dock tillämpades inte stilen strikt i Sverige, utan fick en egen svensk version som internationellt kallas ”Swedish grace”, tack vare sin elegans och mindre strikta stil.

Fasaderna på föreningens hus är ljust putsade med sadeltak. Fönstren utgörs av lunett- och oxögsfönster på gavlarna samt sexdelade lägenhetsfönster. På fasaden på Utanbygatan 6 A är det utritat hörnlisener och fönsterluckor på originalritningarna, dock är det oklart om hörnlisenerna någonsin förverkligades vilket däremot fönsterluckorna blev. Fönsterluckorna är idag borttagna. De putsade tandfriserna på husets gavlar är däremot bevarade.

Samtliga hus har utsmyckade dörromfattningar, medan dörrbladen är mer sparsmakade. Alla husen är individuellt utformade med små variationer i detaljer, vilket bidrar till att ge byggnaderna en sammanhållen, lugn och helgjuten framtoning som väl smälter in i stadsbilden.

HSB Västerås ombildades 1933 och den gamla föreningen blev bostadsrättsföreningen Hubert-Konrad. Namnet kommer från att föreningens bostadshus ligger på två olika fastigheter.

De fyra HSB-husen på Karlsgatan och Utanbygatan är uppförda efter ritningar av den för Stockholm kända arkitekten Sven Wallander (1890-1968).

Bostadsrättsföreningen var den första inflyttningsfärdiga HSB-föreningen utanför Stockholm, och även Wallanders första utanför Stockholm.  En minnessten av konstnären Takashi Narah är rest på Utanbygatan 6 till minne av Sven Wallanders 100-årsminne  (1991) och hans första HSB-projekt utanför Stockholm.

”Structure Mandala”. Minnessten rest av HSB:s riksförbund till minne av Sven Wallander.
Källor och vidare läsning

Emil Wijgårds Västeråsbilder från mellankrigstiden.

Västeråsbebyggelsen 1890-1975 Del 1

Västerås stadsbebyggelse, kulturhistorisk byggnadsinventering i Västerås kommun. Västmanlands länsmusem och Stadsbyggnadskontoret

Västerås stads byggnadshistoria del V:2. Sven Drakenberg

www.sekelskifte.se/page/1920-20-talsklassicism

www.industristaden.se/doc/bostadsbyggande2.htm